Yatış İşlemleri Talimatı

HASTA YATIŞI:

Adli süreç dolayısıyla mahkeme kararı ile yatırmak:

     -Adli servislerde yer varsa hasta adli servislere yatırılacak.

  1. Hekim veya heyet hasta yatışına karar verdiğinde ilgili servis hekimi adına yatış işlemi aynı gün yapılacak.
  2. Yatış işleminde hekim hastanın dosyasında bulunan ilgili yerlerini doldurarak onamları ve hastane giriş kağıdını imzalayacaktır. Hastayı bilgilendirerek aydınlatılmış onamı imzalatacaktır.
  3. Poliklinik yatış bölümü sekreteri hastayı karşılayarak sosyal güvencesi yönünden değerlendirecek varsa nüfus kağıdının fotokopisini çekerek dosyaya koyacaktır. Eğer hastanın nüfus kağıdı yanında değilse en kısa sürede hastaneye ulaştırılması için hasta yakınını bilgilendirecektir.  Dosyanın ilgili yerlerini doldurarak hasta yatışını bilgisayarda onaylayacak ve hasta kabul defterine hastanın demografik bilgilerini ve adresini yazarak kaydedecektir. Yatış işlemi tamamlanan hastanın yatacağı servise haber verecektir. Servis sekreterini arayarak sosyal güvence ile ilgili bilgilendirecektir.
  4. Servis sekreterleri şu görevleri yerine getirir:

a) Hastayı güler yüzle karşılayarak hasta dosyasındaki bilgileri;  yatış kağıdını kontrol eder, hastanın adı, soyadı, baba adı, dosya numarası, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti, işi ve adresi, teşhisi, yatıran tabibin isim kaşesi ve imzası eksikse tamamlanmasını sağlar.

b) Hastanın yatmasından taburcu olmasına kadar hastane tarafından klinik içi kullanılması gereken bütün formlar ile biyopsi, EKG, sitopatoloji, röntgen, anestezi gibi raporları hasta dosyasına koyar ve bunun takibini yapar.

  1. Kendisi içinde gerekli olan bilgileri kaydeder. Aydınlatılmış onam formunun bir nüshasını hastaya ya da hasta yakınına teslim eder.
  2. Hastayı servis hemşiresine teslim eder. Hemşire ise PSK.TL.022.Psikiyatri Klinikleri Hemşire Çalışma Talimatına göre kendisine düşen görevleri yerine getirecektir.

     -Adli servislerde yer yoksa

1.  Hasta heyette muayane ediliyorsa heyet tarafından, Adli poliklinik hekimi tarafından muayenesi yapılıyorsa hekim tarafından başka bir servise yatırılıp yatırılmayacağı konusunda değerlendirilir. Yatışına karar verilirse normal yatış işlemleri yapılır. Adli serviste yer açıldığında hasta adli servise nakledilir.

2.  Hastanın diğer servislere yatırılamayacağı kararı verilirse,  hastaya Hastane Rapor Bürosu personeli tarafından adli serviste yer olduğunda çağrılmak üzere randevu verilir.

       6.1.2. Yatarak Tedavisi Gerekli Olduğundan Yatırılacak

 1. Polikliniklere müracaat eden veya hariçten gönderilen hastalar, çalışma saatlerinde polikliniklerde görevli tabipler, çalışma saatleri dışında nöbetçi veya acilde görevli tabiplerce muayene edilerek, yatırılmaları gerekli görülenler için muayeneyi yapan tabip tarafından hastane giriş kâğıdı doldurulacaktır. Yatan hastalar için yapılacak yatma işlemi bu form üzerinde yapılacak, çıkışta dosyasında muhafaza edilecektir.

2. Hasta kabul memurluğuna gönderilen her hasta veya sahibi kimlik belgesini veya tasdikli bir suretini, bunlar sağlanmadığı takdirde onun yerine geçecek resmi bir belgeyi, yabancı uyruklu ise pasaportunu hasta kabul memuruna vermek zorundadırlar. Bu belgeyi vermeyenler, kuruma kabul edilmeyecek, acil vakalarda ise kimlik belgesinin en kısa zamanda sağlanmasına çalışılacaktır.

3. Hasta kabul memuru kimlik belgesine göre hastanın künyesini hasta kabul defterine ve bilgisayara geçirecek ve hasta tabelasının kimlik bilgilerine ait kısımlarını dolduracaktır. Hastanın kimlik belgesinin çıkarken geri verilmek üzere alıkonulduğu hasta kabul kâğıdına kayıt edecektir. Bu suretle alınan kimlik belgesinden hasta kabul memuru sorumludur. Mesai saatleri dışında ise bu görevi nöbetçi memur yürütecektir.

4. Hasta kabulde gerekli işlemleri tamamlanan hastalar yatacağı servise yönlendirilecek gidemeyecek hastalar servisten gelecek hemşire veya hastane hizmetlisine teslim edilerek gönderilecektir.

5.  Yatan hastalar, kurumda kaldıkları sürece çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan fazla para, mücevherat ve kıymetli eşyayı yanlarında bulunduramazlar. Kurum yetkililerine teslim edilmeyen eşyanın kaybından idare sorumlu değildir.

6.  Hastaların para ve kıymetli eşyaları hastanın yattığı serviste yetkili veya hasta kabulüyle ilgili iki görevli ve hasta(şuuruna sahip değilse hastayı getiren kimse)huzurunda sayılacaktır. Bunlar tutanakla saptanacak ve tutanağın altı imza edilecektir.

7. Hasta emanetteki parasından ihtiyacı kadarını talep ve imzası mukabilinde alabilecektir. Emanette parası olan hastalar servis yetkilisi hemşiresinden ‘yatan hasta ihtiyaç talep formu alacaklardır. Bu forma ihtiyaçlarını yazıp imzalayacaklardır. Bu formlar yetkililerce hastane emanet bürosuna ulaştırılacaktır. Emanet bürosu ve Sosyal Hizmet Uzmanı onayı ile kurum kantininden ihtiyaçlar karşılanacaktır. Tatil gününe denk gelen zamanlarda ise tatil süresi göz önünde bulundurulacaktır.

8. Hasta çıkarken emanetteki para ve eşyalarını grevliler huzurunda teslim alacaktır. Görevliler teslim ettiklerini, hasta da tam olarak aldığını bildiren form yerleri imzalayacaktır.

9.  Hastaların üzerindeki giyim eşyaları varsa hasta odalarındaki dolaplarında yoksa veya kurum idaresince gerek görüldüğü takdirde emanet eşya deposunda saklanacaktır. Depoya konulmak üzere teslim alınan eşyalar hasta kabul kâğıdına kaydedilerek hastaya veya yanında getiren kişiye imzalatılacak ve imza mukabilinde özel depo ilgilisine teslim edilecektir. Depo ilgilisi bunları emanet eşya defterine kaydedecektir. Mesai saatleri dışında nöbetçi memur tarafından alınan hasta eşyaları (hafta sonu bir sonraki nöbetçi memura) nöbet bitiminde emanet eşya depo görevlisine teslim edilecektir.

 10. Çıkarılacak hastalara servis hemşiresi tarafından eşyaları teslim edilecek ve yatış kâğıdının arka tarafında bulunan yerler imzalanacaktır. Servis sekreteri;

Hasta taburcu olurken, resmî hastaların raporlarının ilgili tabipçe yazılmasını sağlar; taburcu notunu kontrol eder ve hasta dosyasını hasta kabul bölümüne gönderilmeden  önce hastane tarafından belirlenen dosya muhteviyatına göre sıralar belirlenen kurallara göre düzenler.